Chập chững những bước chân trên đá

Từ vựng để bắt đầu: Một liên đại (eon) có nhiều đại (era) Một đại (era) có nhiều kỷ (period) Một kỷ (period) có nhiều thế (epoch) Một thế (epoch) lại có nhiều thời kỳ (age) Lịch sử địa chất quả đất chia ra 4 eon liên đại như sau: …