Lone Biker 2003 – Part 2

Ngày 1Thứ Sáu ngày 25 tháng 4 năm 2003Hà Nội đi Bắc Ninh. Đình Thanh Am thờ cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, đền Gióng, đình làng Đình Bản, đền Đô, phòng …

Lone Biker 2003 – Part 1

Ngày 1Thứ Sáu ngày 28 tháng 3 năm 2003Bay chuyến sáng ra Hà Nội, chuẩn bị xe cộ trang thiết bị tài liệu chương trình bản đồ. Tối ngủ Hà …

Daylight Saving Time (DST)

Daylight Saving Time (DST) là giờ mùa hè thông thường đi sớm hơn giờ mùa đông 1 tiếng, và được áp dụng ở một số nước ôn đới có ngày …